Heinrich Bedford-Strohm

Heinrich Bedford-Strohm bei chrismon